فرم 2 : ته گوک ای جانگ

17

ته گوک ایی جانگ مجموعه ای از تکنیم هاست که بیانگر «تِ» از هشت شاخه می باشد.«تِ» به معنی شادی و نشاط است . شادی حالتی است که شخص احساس آرامش و سبکی کرده ؛ ظاهری موقر و آرام دارد ، به همین دلیل این پوم سه را با ملایمت و قدرت اجرا نمود . این فرم با آره ماکی آغاز و با «جیروگی ، آپچاگی و اولگول ماکی» ادامه پیدا میکند. در طراحی این ته گوک پومسه تکنیک جدیدی قرار نداده اند تا هنر جو با روحیه بیشتر و بهتری به فراگیری تکنیک های پایه و اساس بپردازد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Could create table version :No database selected